Autor: BOŻENA CHRAMĘGA

nauczyciel matematyki

w Gimnazjum nr 24 w Krakowie

ZBIÓR ZADAŃ

DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH

MATEMATYCZNIE

/z rozwiązaniami/

ZAD. 1.

 

Dany jest równoległobok ABCD o polu 1. Środki boków /p-kty K,L,M,N/ połączono z wierzchołkami równoległoboku jak na rysunku. Wewnątrz równoległoboku powstał czworokąt PQRS. Oblicz pole tego czworokąta.

 

 


PPQRS =S - ?

II  ABN DLC

                  i

II  DMA KBC

CRL ~ CSB    /α wspólny/

 - na podstawie tw. Talesa

k=2

PCSB = 4 PCRL = 4x

            ß

PSBLR = PCSB - PCRL

               = - PCRL

PSBLR =3 PCRL = 3x

Analogiczne zależności występują dla par trójkątów podobnych:

ANP  ~ ADQ

DQM ~ DRC

KSB  ~ APB

 

PABCD = 1

S + 8x +8y = 1

S +8(x+y) = 1

S=1-8(x+y)

PKBC ==

= × PABCD = × 1 =

PKBC = 4x + y

               

            

PANB = =

=  PABCD = × 1 =

PANB = x + 4y

                 

            

  

   /×

 

S = 1 – 8 (x +y)

S = 1 – 8 ×  

S = 1 –

 

Odp. Szukane pole czworokąta PQRS wynosi

 

 

 

 


ZAD. 2.

 

Dany jest trójkąt ABC o polu 1. Każdy bok trójkąta dzielimy na 3 równe części. Otrzymujemy p-kty K, L, M takie, że:

          Rysujemy odcinki , , . Powstał trójkąt PQR.

Oblicz jego pole.

 

 


 

 

 

 

PPQR =S - ?

    PAKQ = 2 × PKBQ = 2x

    /Trójkąty mają tą samą wysokość;

    podstawa /

    Analogicznie:

    PBLR = 2 × PCLR = 2y

                     i

    PCMP = 2 × PAMP = 2z

    PAPQ = a

    PBRQ = b

    PCPR = c

    PABC = 1

    3x + 3y + 3z + a + b + c + S = 1

I.  3 (x + y + z) + a + b + c + S = 1

 

    Rozpatruję DAKR i DKBR:

    PAKR = 2 × PKBR

    /Trójkąty mają tą samą wysokość;

    podstawa /

    2x + a + S = 2(x + b)

(1) a + S = 2b

     Analogicznie:

     rozpatruję DBLP i DCLP:

     PBLP = 2 × PCLP

     2y + b + S = 2(y + c)

 

(2) b + S = 2c

    rozpatruję DCMQ i DAMQ:

    2z + c + S = 2(z + a)

(3) c + S = 2a

   Dodaję stronami równania (1), (2), (3):

    

     3S + a + b + c = 2a + 2b + 2c

     3S = a + b + c

     Rozpatruję DAKC i DKBC:

     PAKC = 2 × PKBC

     3z + 2x + a + c + S = 2(3y + b + x)

(4) 3z + a + c + S = 2b + 6y

     Rozpatruję DBLA i DLCA:

     PBLA = 2 × PLCA

     3x + 2y + a + b + S = 2(3z + y + c)

(5) 3x + a + b + S = 6z + 2c

     Rozpatruję DCMB i DAMB:

     3y +2z + c + b + S = 2(3x + a + z)

 

 

  (6) 3y + c + b + S = 6x + 2a

     Dodaję stronami 4), 5), 6):

      

     3(x + y + z) + 2a + 2b + 2c + 3S = 2a + 2b + 2c + 6(x + y + z)

     3S = 6(x + y + z) – 3(x + y + z)

     3S = 3(x + y + z)   / :3

     S = x + y + z

I.   3(x + y + z) + a + b + c + S = 1

             3 S       +     3S      + S = 1

                                            7S = 1  / :7

                                              S =

Odp. Szukane pole trójkąta PQR wynosi .

 


ZAD. 3.

 

W trójkącie ABC poprowadzono środkowe przecinające środkowe przecinające się

w punkcie O. Wykaż, że każdy z 6 powstałych trójkątów ma takie samo pole.

 

 


 

 

 

K, L, M – środki boków DABC

 = h – wysokość DABC

 = h1 - wysokość DKBO i DAKO

PAKO = PKBO

/Trójkąty mają tą samą podstawę równą  i tą samą wysokość h1/.

Analogicznie:

PLBO = PLCO

PCMO = PAMO

Rozpatruję DABO:

Na podstawie tw. Talesa i własności środkowych trójkąta:

                

     Þ      

PABO= = PABC

Ponieważ PAKO = PKBO     i     PABO = PAKO +  PKBO 

                                                                     PABC = 2PAKO / ·

                                                    PAKO  = PABC

                                                                       PKBO   = PABC

Analogicznie wykazuję, że

W DCBO:    PBLO = PLCO = PABC.

W DACO:    PCMO = PAMO  = PABC.     

Z tego wynika, że PAKO = PKBO = PBLO =  PCLO = PMOC  = PAMO  = PABC, więc każdy z sześciu trójkątów ma takie samo pole.


ZAD. 4.

 

Dane są punkty A,B,C leżące na okręgu o środku O. Rysujemy czworokąt ABCO. Rysujemy przekątne czworokąta znając |BOC| = ω  i  |OAC| = α wyznacz miary katów czworokąta ABCO.

 

 


 

 

 - promień okręgu

 

DCBO jest równoramienny

|OCB| = |∢COB| = x

2x + ω = 180o

 

DACO jest równoramienny

|ACO| = |∢OAC| = α

|∢AOB| = β

2α + ω + β = 180o

 

DABO jest równoramienny

|OAB| = |∢ABO| = y

2y + β = 180o

2y = 180o – β

2y = 180o – (180o – 2α – ω)

  2y = 2α + ω   /:2

 

 

W czworokącie ABCO:

|OAB| = y

|OAB| =

|ABC| = x + y = 90oω + α +  ω           

|ABC| = 90o + α

|BCO| = x

|BCO| = 90o

|ACO| = ω + β = ω + 180o – 2α – ω

|AOC| = 180o + 2α

 

 

Spr.

|OAB| + |∢ABC| + |BCO| + |∢AOC| = 360o

 + α + 90o + α + 90o ω + 180o – 2α = 360o

360o = 360o

L = P

Odp. Kąty wewnętrzne czworokąta ABCO mają miary: α + ω; 90o + α; 90o ω 

i  180o – 2α

 


ZAD. 5.

 

Niech   a + b = 1   i  a2 + b2 = 2.

Oblicz   a4 + b4 .

 

a + b = 1   |2

(a + b)2 = 1  

a2 + b2 + 2ab= 1   

          2 + 2ab = 1 

             2ab = – 1  /:2

   ab =   |2

            a2b2 =   

 

(a2 + b2)2 = 22 = 4

a4 + 2a2b2 + b4 = 4

a4 + b4 = 4 – 2a2b2

a4 + b4 = 4 – 2 ·

a4 + b4 = 4 –

Odp. Wartość wyrażenia a4 + b4 wynosi 3